Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

MakeMePurr
MakeMePurr
2598 b4a0 500
MakeMePurr
Reposted fromFlau Flau viazurawianiaczka zurawianiaczka
MakeMePurr
2308 42a6 500
Reposted fromposzum poszum vialadypsychosexy ladypsychosexy
MakeMePurr
2544 2629
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaPrzygnebiona Przygnebiona
MakeMePurr
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaPrzygnebiona Przygnebiona
MakeMePurr
6701 faa9 500
[no{t}-anything]
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaikari ikari

September 20 2017

MakeMePurr
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viaPrzygnebiona Przygnebiona
MakeMePurr
5772 3940 500
Disappointed Baba :/
MakeMePurr
3438 d9de 500
Reposted fromUbik Ubik viazurawianiaczka zurawianiaczka
MakeMePurr
4372 aa97 500
Reposted fromministerium ministerium viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
MakeMePurr
5749 dc82 500
Miało być kontrowersyjnie, lecz to tylko Darwin i ja na biurku oraz 5 sekund na przyjęcie pozy
Reposted fromGunToRun GunToRun
MakeMePurr
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaGunToRun GunToRun
MakeMePurr
MakeMePurr

September 19 2017

MakeMePurr
9750 6e8b

Doesn’t Want To

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaPoranny Poranny
0726 3390 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl