Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

MakeMePurr
1997 5612
5061 222b
Reposted fromunco unco viapoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy
MakeMePurr
0223 e7d5

besttravelphotos:

Paris, France

Reposted fromvianne vianne viapoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy
MakeMePurr
5851 f305
things we should do together
Reposted fromcube cube viapoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy
MakeMePurr
MakeMePurr
MakeMePurr
MakeMePurr
...ostatecznie wybierasz samotność w swojej strefie komfortu, gdzie nikt nie zadaje żadnych pytań.
— 10.01.2017
Reposted frompawelq89 pawelq89 viaPrzygnebiona Przygnebiona
MakeMePurr
Jeśli spotkasz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz. Kogoś, kto zawsze martwi się o to, czy wszystko u Ciebie w porządku, kto dba o Ciebie i chce dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje. Jeśli spotkasz kogoś takiego - nie pozwól mu odejść. Tacy ludzie są trudni do znalezienia.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPrzygnebiona Przygnebiona

January 14 2017

MakeMePurr
7206 73b4
MakeMePurr
MakeMePurr
MakeMePurr
MakeMePurr
1680 241b
szampan
MakeMePurr
MakeMePurr
2210 6eaa
MakeMePurr
MakeMePurr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl