Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

MakeMePurr
5339 1c56
Reposted fromAlekwas Alekwas viapesymista pesymista
MakeMePurr
4504 3c33 500
Reposted fromlukster lukster viapesymista pesymista
MakeMePurr
Reposted frompicoviny picoviny viapesymista pesymista
MakeMePurr
Reposted fromMatalisman Matalisman viapesymista pesymista
MakeMePurr
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z Tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromSandria Sandria viaMigotliwa Migotliwa

August 31 2017

MakeMePurr
MakeMePurr
8048 5082 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapesymista pesymista
MakeMePurr
7103 f6d3
Reposted frompimpus pimpus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
MakeMePurr
3807 7aaf 500
Reposted fromKarlsquell1337 Karlsquell1337 viapesymista pesymista
MakeMePurr
3307 24f1
Reposted fromBeMyHero BeMyHero viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
MakeMePurr
3655 7942
Reposted fromzciach zciach viapesymista pesymista
MakeMePurr
3276 6dbf 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viapesymista pesymista
1381 a07e

Noot noot

Reposted frommyry myry viapesymista pesymista
MakeMePurr
9097 92f8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapesymista pesymista

August 06 2017

MakeMePurr
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaMigotliwa Migotliwa

August 03 2017

MakeMePurr

July 31 2017

MakeMePurr
MakeMePurr
9322 595e 500
Hej
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMigotliwa Migotliwa
MakeMePurr

July 24 2017

MakeMePurr
0636 be9b 500
Reposted fromgreensky greensky viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl